Bài viết mới nhất

Theo các nhà nghiên cứu, chữ Nôm hình thành và phát triển từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX trên cơ sở chữ Hán của người Trung  Quốc.

Một trong những di chỉ khảo cổ được giới khoa học trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm trong năm 2008 là việc phát hiện thêm nhiều dấu vết người tiền sử ở hang xóm Trại, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Văn cúng thường ngày
Kinh Cầu An

 A. LỄ BÁI TAM BẢO

            1.THỈNH CHƯ THIÊN

      Chủ lễ xướng:

(Bản dịch của Ngài Hộ Tông - Kinh Xưa - KX)

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ Xoa, Càn Thác Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng, gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là lời kim ngôn cao thượng của Ðức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây,xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy

Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp Bảo; Xin các ngài đạo đức,giờ nầy là giờ nên nghe Pháp Bảo; Xin các ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp Bảo.  (C-lạy)

       Hội chúng cùng tụng:

Ba tòa thanh tịnh Bồ đề.

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh.

Pháp mầu diệt tận vô minh.

Pháp màu độ khổ sinh linh vạn loài.

Từ dục giới vân đài sáu cõi.

 

Đến thiên cung sắc giới hữu hình.

Chư thiên đã tạo duyên lành.

Do theo phước quả thiện sanh đến giờ.

Các ngài ngự bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường.

Non xanh rừng rậm đất bằng.

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa.

Xin đồng thỉnh Dạ xoa chư chúng.

Càn Thát Bà Long chủng nơi nơi.

Đầm ao thành quách lâu đời.

Hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng.

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ.

Đạo thậm thâm diệt khổ không vào.

Ngày tàn tháng lụi qua mau.

Đắm trần si cảnh, đối đầu tử sinh.

Đây là giờ chuyển kinh vô thượng.

Đây là giờ đọc tụng pháp âm.

Lời vàng lý nghĩa cao thâm.

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì(C-lạy- HK - Huyền Không)

2. LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO

          Chủ lễ xướng: Con xin dâng các lễ vật nầy, nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. (C-lạy-KX - kinh xưa)

      Hội chúng cùng tụng:

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng.

Đèn trầm hương tâm nguyện chí thành.

Cầu cho pháp giới chúng sanh.

Nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên.

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp.

Mãi vun bồi hạnh phúc như chân.

Liên hoa nở thắm biển trần.

Khổ đau vắng lặng tham sân đoạn lìa.   (C-lạy-HK)

3. LỄ  PHẬT

Chủ lễ xướng: Con đem hết lòng thành kính làm lễ Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy(C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Cúi đầu đảnh lễ Đấng từ tôn.

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường.

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh.

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh. (C-lạy-HK)

********

4. LỄ BÁI PHẬT BẢO

Chủ lễ xướng: 4.1. Ðức Phật tham thiền về số tức quán, ngồi trên bồ đoàn, dưới bóng cây Bồ Ðề quý báu và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc Chánh Ðẳng, Chánh Giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Cội Bồ đề trang nghiêm thiền tịnh.

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng.

Con xin lạy Đấng đại hùng.

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian. (C-lạy-HK)

Chủ lễ xướng: 4.2. Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong Tam Thế ấy. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện.

Ở tương lai vô lượng Phật thành.

Hiện tiền Chư Phật độ sanh.

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. (C-lạy)

********

 

5. ÂN ĐỨC PHẬT

Hồng danh Phật nhiệm màu Ứng Cúng.

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy.

Ơn đức Thiện Thệ cao dày.

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chân tâm.

Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược.

Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu.

Trời người quy phục Đạo Sư.

Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời.(C-lạy-HK)

********

6. QUY NGƯỠNG PHẬT

Chủ lễ xướng: Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Ðức Phật là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng.

Bằng Phật Đà Vô Thượng Chí Tôn.

Chúng con quy ngưỡng một lòng.

Y lời chân thật cầu mong an lành.  (C-lạy-HK)

7. SÁM HỐI PHẬT

Chủ lễ xướng: Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Ðức Phật, là Ðấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con.  (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ.

Những lỗi lầm vô ý gây nên.

Cúi xin oai Phật vô biên.

Cho con sám tội tiền khiên từ rày. (C-lạy- HK)

8. LỄ BÁI PHÁP BẢO

Chủ lễ xướng:  8.1. Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con đàng đi của bậc Thánh Nhân, là con đàng chánh, dẫn người hữu trí nhập Niết Bàn được. Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Bát Thánh Đạo: Con đường chánh giác.

Đưa chúng sanh vượt thoát lầm mê.

Con nay một niệm quay về.

Quy y Pháp Bảo: Bồ đề tự tâm (C-lạy-HK)

Chủ lễ xướng: 8.2. Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. Các Pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các Pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại nầy. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong tam thế ấy. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Từ quá khứ vô vàn diệu pháp.

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu.

Hiện tiền Phật pháp thâm sâu.

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh.  (C-lạy-HK)

9. ÂN ÐỨC PHÁP

Hội chúng cùng tụng:

Pháp bất diệt cha lành khéo dạy.

Lìa danh ngôn hý luận nghĩ bàn.

Vượt không gian, vượt thời gian.

Thiết thực hiện tại hoát nhiên tỏ tường.

Pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ.

Lìa si mê xả bỏ vọng trần.

Trí nhân ngộ tánh chân nhân.

Tự mình chứng nghiệm pháp thân tỏ tường. (C-lạy)

          10. QUY NGƯỠNG PHÁP

Chủ lễ xướng: Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Pháp Bảo là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật nầy. (C-lạy)

Hội chúng cùng tụng:

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng.

Bằng Đạo vàng vô thượng tối tôn.

Chúng con quy ngưỡng một lòng.

Y lời chân thật cầu mong an lành. (C-lạy-HK)

11. SÁM HỐI PHÁP

Chủ lễ xướng: Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:          Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ.

  Những lỗi lầm vô ý khởi sanh.

  Cúi xin Pháp học Pháp hành.

      Cho con sám tội tâm thành từ đây. (C-lạy-HK)

12. LỄ BÁI TĂNG BẢO

Chủ lễ xướng: 12.1. Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quí báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy. (C-lạy-KX) 

Hội chúng cùng tụng:

12.1.Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh.

Dứt trần lao đạo quả viên thành.

Lục căn vắng lặng vô sanh.

  Ứng Cúng cao thượng: Nhân lành thế gian. (C-lạy-HK)

Chủ lễ xướng: 12.2. Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy. (C-lạy)

Hội chúng cùng tụng:

Từ quá khứ, vô vàn Tăng chúng.

Ở đương lai, vô lượng Thánh hiền.

Ơn sâu Tăng Bảo hiện tiền.

Con xin kính lễ gieo duyên Niết Bàn.     (C-lạy-HK)

13. ÂN ÐỨC TĂNG

Bậc Diệu Hạnh, Thanh Văn đệ tử.

Bậc Chánh Chơn, Pháp lữ Tăng già.

Bậc Mô Phạm cõi Ta Bà.

Thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi.

Thành đạo quả: Bốn đôi, tám hướng.

Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm.

Cung nghinh, kính lễ một niềm.

Thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. (C-lạy-HK)

14. QUY NGƯỠNG TĂNG

Chủ lễ xướng: Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức Tăng là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng

Bằng Tăng già vô thượng tối tôn.

Chúng con quy ngưỡng một lòng.

Y lời chân thật cầu mong an lành. (C-lạy-HK)

15. SÁM HỐI TĂNG

Chủ lễ xướng: Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ.

Những lỗi lầm ngã mạn, kiêu căng.

Cúi xin Chư Thánh, Phàm Tăng.

Cho con sám tội, ăn năn từ rày. (C-lạy-HK)

16. LỄ BÁI BẢO THÁP

Chủ lễ xướng: Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, ngọc Xá Lợi, đại thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. (C-lạy)( KX)

          Hội chúng cùng tụng:

Con xin cung kính nhất tâm.

Đảnh lễ Xá lợi, Kim Thân Phật Đà.

Bồ đề, Bảo Tháp gần xa.

Đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. (C-lạy-HK)

17. LỄ BÁI CHƯ PHẬT

- Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến Tri, và 500 ngàn vị Chánh Biến Tri. Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy.Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến Tri,mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (C-Lạy)

- Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, 24 ngàn vị Chánh Biến Tri và 1 triệu vị Chánh Biến Tri. Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo, của các vị Chánh Biến Tri ấy.Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (C-Lạy)

- Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị Chánh Biến Tri, 48 ngàn vị Chánh Biến Tri và 2 triệu vị Chánh Biến Tri.Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy.Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. (C-Lạy)

18. TỪ BI NGUYỆN

Chủ lễ xướng: Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho có kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. (C-lạy-KX)

Hội chúng cùng tụng:

Nguyện cầu tám hướng mười phương.

Chúng sanh ba cõi, sáu đường an vui.

Dứt trừ oan trái nhiều đời.

Bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan.

Xa rời nhiễu hại, nguy nan.

CÚNG TỔ TIÊN

 (LỄ 4 LỄ RỒI NGỒI THỈNG)

Đại Thánh A-Di- Đà - Phật. ( 3 lần) 1 vái

Về đây triệu thỉnh hồn về.

Thân nương cõi tịnh, hồn qui sen vàng.

Phật Di- Đà tiếp dẫn sang

 Nghe câu niệm phật, tìm đường về ngay. ( 1 vái)

Nam - mô bộ bộdế, dị già dị đá, dị đát đá nga đá da. ( 3 lần) 1 vái

Đốt nén hương thơm chí tâm bái thỉnh ( 1 vái)

Trời sinh đất dưỡng, đức che chở lấy gì lường kịp.

Nước nguồn cây gốc, công bón vun biết sánh chi tầy.

Đây nền nhân, đây nhà nghĩa do tổ tiên gây dựng mà nên.

Nọ lá ngọc, nọ cành vàng bởi công đức chất chồng mới có.

Hiểu đạo nghĩa mới thành gần gũi.

Rõ nguồn cơn sẽ chẳng cách xa.

Dù âm dương, u hiển khác nhau. 

Nhưng phật pháp đè huề thật dễ.

Duyên nay có tại nước Việt Nam .... Tỉnh ( Thành).... phường.... tổ .... số nhà...

Chúng con là.... nhân ngày ( Tuần tiết, húy nhật....)

Sửa lễ cúng mời thành tâm kiến thỉnh hương hồn ( Ông bà hay cụ kỵ.....) là ....chân linh.Mất ngày... tháng... năm.. . Phần mộ an táng tại nghĩa trang.... xã... huyện.... tỉnh. Cùng chư vị tổ tiên nội ngoại, ông bà cha mệ, chú bác, cô dì, anh chị em xa gần hết thảy.

Xin nguyện chư linh:

Trượng phép màu tựa nương chư phật.

Nhờ chân ngôn bí mật tối linh

Về đây thụ hưởng đan thành

Nén hướng bát nước cơm canh cúng mời. ( 1 vái)

 Lại đốt hương thơm, đôi phen bái thỉnh ( 1 vái)

Công tổ tiên non cao biển rộng

Phận cháu con phải cúng phải thờ

Nén hương nghi ngút khói đưa

Chư linh phảng phất như vừa đâu đây

Xin cung thỉnh về ngay thụ hưởng

Chút tâm thành nhất hướng kính dâng

Trượng thừa tam bảo gia ân

Hộ trì tiếp dẫn dự phân trai nghi ( 1 vái)

Duyên nay có tại nước Việt Nam .... Tỉnh ( Thành).... phường.... tổ .... số nhà...

Chúng con là.... nhân ngày ( Tuần tiết, húy nhật....)

Sửa lễ cúng mời thành tâm kiến thỉnh hương hồn ( Ông bà hay cụ kỵ.....) là ....chân linh.Mất ngày... tháng... năm.. . Phần mộ an táng tại nghĩa trang.... xã... huyện.... tỉnh. Cùng chư vị tổ tiên nội ngoại, ông bà cha mệ, chú bác, cô dì, anh chị em xa gần hết thảy.

Xin nguyện chư linh:

Trượng phép màu tựa nương chư phật.

Nhờ chân ngôn bí mật tối linh

Về đây thụ hưởng đan thành

Nén hướng bát nước cơm canh cúng mời. ( 1 vái)

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma -ha -tát ( 3lần) 1 vái

An tọa đã xong, nay có chân ngôn sái tịnh nhất tâm trì tụng:

Nam-mô tát đá nẫm, tam điểu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ chuẩn- Đề, sa bà ha ( 7 lần)

 Nam- mô thanh lương địa bồ tát Ma-ha-tát ( 3 lân 1 vái)

Cơm canh đã sắp

 Nghi nghút hương bay.

Nay có chân ngôn khai yết hầu nhất tâm trì tụng:

Án bộ bộ đế, dị già đá, dị đát đá, nga đá da. ( 3 lân)

Án tam muội gia tát đỏa phạm ( 3 lần)

Nay các chân linh nhờ có chân ngôn gia giới, yết hầu tự khai, không bị nghẹn ngào, thụ hưởng ngon lành các món pháp thực.

Hiền tiền tín chủ là........ kính dâng các món cơm canh thanh tịnh, xin đọc chân ngôn biến thực hiến cúng. ( 1 vái)

Biến thực chân ngôn

Nam-mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng ( 7 lần)

Cam lộ thủy chân ngôn

 Nam- mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô , bát ra tô rô, sa bà ha. ( 7 lần)

 Nhất tự thủy luân chân ngôn

Án tông tông tông tông tông ( 3 lần)

 Nhũ hải chân ngôn

Nam- mô tam mãn đá một đà nẫm. Án tông. ( 3 lần)

Phả cúng dàng chân ngôn

 Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc ( 3 lần)

Nam- mô phả cúng dàng bồ tát Ma-Ha-Tát ( 3 lần)

Vãng sinh tịnh độ thần chú

Nẵng - Mô A di đá bà bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị dô bà tỳ, a di lị đá tất đam bà tỳ, a di lị đá tỳ ca lan đé, a di dị đa , tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ , sa bà ha ( 3 lần)

Nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát ( 3 lần 1 vái)

lễ tạ 4 lễ là xong

Thông báo

Ban quản lý nhà thờ họ Nguyễn gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Anh Trưởng ban Điện thoại: 0375003096  / 0394704838 

2. Nguyễn Đình Chiểu - 0988437566   

3. Nguyễn Thế Thức - 0856097249   

4. Nguyễn Hữu Duyệt - 0989520808  

Số tài khoản đóng góp về nhà thờ họ nguyễn như sau:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Anh; số tài khoản: 0641000019030

Mở tại ngân hàng Vietcombank Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn!

Bài viết quan tâm

“Việt Nam có thể có những bước thăng trầm, nhưng ký ức về vị lãnh tụ cộng sản được sinh ra từ cuối thế kỷ XIX sẽ tồn tại mãi mãi”, phóng viên Denis Gray của Hãng tin AP khẳng định.

Xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ...

Tập quán uống trà của người Việt không quá câu nệ về nghi thức và có từ hơn 1.100 năm...

Nghe nhạc trực tuyến
Đang trực tuyến
4